09397296482 info@gannway.com تایم کار : شنبه تا پنج شنبه

درس هجدهم استرولوژی ودیک (احکامی)

هر سیاره ای اگر در هاله خورشید قرار گیرد می سوزد و فاقد انرژی میشود و سیارات وقتی در هاله یکدیگر قرار میگیرند بر یکدیگر

تاثیر میگذارند و منسوبات خود را به یکدیگر میدهند و بعضی مواقع جرم سیاره داخل هاله قرار میگیرد و تاثیر بیشتری نسبت به بقیه

حالت ها دارد سیاره ای که در هاله سیاره دیگر قرار میگیرد ضعیفتر میشود ولی اگر هاله دو سیاره داخل یکدیگر قرار بگیرند تاثیر

ملایمتری دارد .

احتراق سیارات :اگر سیاره ای با خورشید در یک برج و در زمان مشخص با هم مشترک باشند در این حالت سیارات در هاله

خورشید قرار میگیرند و اصطلاحا  سیارات میسوزند یا احتراق گرفته اند بعبارتی هر سیاره ای که در هاله خورشید بسوزد منسوباتش

میسوزد ولی از بین نمیرود و بعد از خروج از هاله منسوبات خود را میدهد میتوان گفت در هاله خوررشید خنثی میشود و در این حالت

خورشید منسوبات را میگیرد و به طور کامل منسوبات را نمیدهد اما به این نکته باید توجه کنیم که پنج سیاره احتراق میشوند که

عبارتند از زحل -مشتری – مریخ -زهره و ماه است که به این سیارات خمسه محترقه میگویند و عطارد احتراق نمشود ولی اگر عطارد

در 2.5 درجه خورشید قرار گیرد احتمال احتراق است یک استثنا وجود دارد و ان هم سیاره زحل است که هم احتراق پیدا میکند و هم

میتواند به خورشید ضربه بزند و احتراق پیدا نکند .

 

درجات مهم احتراق :از 19 درجه برج حمل تا 3 درجه برج عقرب بدلیل اینکه اوج درجه هبوط خورشید و ماه است کل سیارات را

آزار میدهد پس اگر سیاره ای در این درجات باشند و حرکت مستقیم داشته باشند خودسر هستند و انرژی کمتری دارند.

اگر سیاره ای کمتر از 15 درجه با خورشید داشته باشد احتراق میگیرد بجز عطارد که همیشه همراه خورشید است چون هیچ وقت

بیش از 45 درجه از خورشید فاصله میگیرد به همین خاطر عطارد را ندیمه الشمس میگویند

سیاره زهره چون بیش از 75 درجه از خورشید دور نمیشود در فاصله کمتر از 12 درجه احتراق میگیرد

سیاره زحل در کمتر از 9 درجه به خورشد ضربه میزند

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

0