09397296482 info@gannway.com تایم کار : شنبه تا پنج شنبه

درس سوم آسترولوژی ودیک (احکامی)

چون در این حالت دو دایره داریم که در دو مکان هم دیگر را قطع میکنند 6 برج جنوبی و 6 برج شمالی هستند که محل تقاطع دو

دایره نقطه اعتدالی نام دارند که یکی اعتدال بهاری و دیگری اعتدال پاییزی است و زمانی که خورشید در  دایره البروج به این دو

نقطه برسد نه در شمال عالم قرار دارد و نه در جنوب عالم پس نتیجه میگیریم که عمود بر خط استوا است و در دو نیم کره دیگر

در نیم کره شمالی بهار و در نیم کره جنوبی پاییز است و چون اعتدال است به صورت تقریبی 12 ساعت روز و 12 ساعت شب

می باشد پس در نتیجه در هر دو حالت فاصله تا دایره البروج یکسان است و خورشید وقتی برج چهارم و برج دهم میرسد در این

حالت خورشید به اوج و حضیض خود میرسد که تابستان و زمستان شکل میگیرد پس در اعتدال شمالی بهار در برج چهارم تابستان

در اعتدال جنوبی پاییز و برج دهم زمستان را داریم .

نتیجه گیری :در یکسال شمسی که مقدار آن تقریبا 365 روز و 5 ساعت و 49 دقیقه است خورشید یک دور کامل دور دایره البروج

میچرخد و برای مثال اگر خورشید حرکت خود را از نقطه A شروع کند بعد مدت گفته شده به نقطه A میرسد

تحویل سال :با گذست زمان متوجه میشویم که فلک هشتم نسبت به فلک نهم متحرک است زیرا فلک نهم 365 روز و 6 ساعت

12 دقیقه است و این اختلاف ساعت محسوس ساعت ما نمیباشد باعث میشود یک بار زمان تحویل سال صبح سال بعد ظهر و

سال بعد بعد از ظهر و سال بعد شب اتفاق بیافتد و این اختلاف ساعت پس از گذشت 1950 سال یک ماه نقطه اعتدال نسبت به

فلک هشتم تغییر یافته و یک برج در دایره البروج جابجا شود و بعد 230 قرن یا به صورت دقیق 23167 سال دور فلک هشتم با فلک

نهم به حالت ابتدایی برگردد پس ملاک فلک نهم بوده و فلک ثوابت نمیباشد زیرا

365 روز 5 ساعت و 49 دقیقه سال شمسی میباشد 

365 روز 6 ساعت و 12 دقیقه سال نجومی ودیک میباشد 

در این حالت خورشید علاوه بر 360 درجه شمسی اختلاف 23 دقیقه ای نجومی را طی میکند که همان 0.015539319 را طی میکند

که به صورت کلی هر 360000 هزار سال فلک نهم برابر  با 360015 سال شمسی یا فلک هشتم است

نتیجه گیری : در این درس اختلاف سال های فلک هشتم و نهم را متوجه شدیم که بعد از 230 قرن به حالت ابتدایی 

خود برمیگردد و در ادامه جلسه بعد نحوه جابجایی در برج ها را خواهیم گفت

 

زمان انتشار 23 خرداد

ادامه در جلسات بعدی

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

0